Companies in Azerbaijan

Company size
Employees number
Address
Status
Company type
Company number
Registration date
Name Registration date Status
Name
Registration date
Status
ƏSƏDOV RƏSUL ATDUXAN OĞLU VƏ ƏSƏDOV BAKİR ATDUXAN OĞLUNUN TAM ORTAQLI "CEYHUN-87" FİRMASI
ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ "YONQÇANQ-SEKİSUİ KOMPOSİTES KO., LTD" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI
ZƏRDAB MEHMANXANA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
YASAMAL AVTOMOBİLLƏRƏ TEXNİKİ XİDMƏT STANSİYASI
XAÇMAZ RAYON DÖVLƏT TEXNİKİ İNVENTARLAŞDIRMA VƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ QEYDİYYATI İDARƏSİ
TƏSƏRRÜFAT HESABLI SU NƏQLİYYATINDA İXTİSASLAŞDIRILMIŞ PROFİLAKTİK DEZİNFEKSİYA ŞÖBƏSİ
SÜBHAN TRANS BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT VƏ TİCARƏT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
SUMQAYIT TİKİNTİ MEXANİZASİYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
SAMUX RAYON DÖVLƏT TEXNİKİ İNVENTARLAŞDIRMA VƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ QEYDİYYATI İDARƏSİ
SABİRABAD TEXNİKİ XİDMƏT STANSİYASI
SAATLI RAYON HÜQUQ MƏSLƏHƏTXANASI
RADİOELEKTRON CİHAZLARINA FİRMA TEXNİKİ XİDMƏTİ GÖSTƏRƏN SUMQAYIT ŞƏHƏRİ TEXNİKİ MƏRKƏZİ
QAX RAYON TEXNİKİ İNVENTARLAŞDIRMA VƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ QEYDİYYATI İDARISİ.
NƏXŞİCAHAN HOLDİNQ LTD ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN "NƏXŞİCAHAN" FİRMASI
NƏXŞİCAHAN HOLDİNQ LTD ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN "N.P.-1" FİRMASI
NƏXŞİCAHAN HOLDİNQ LTD ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN "KAFE - GƏNCLİK" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
NEFTÇALA MEXANİKİ TƏMİR AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
NAÇIVAN MR NAXÇIVAN SU TƏCHİZAT TİKİNTİ İDARƏSİ
NAXÇIVAN ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNİN ORQANI NUH YURDU QƏZETİ REDAKSİYASI
NAXÇIVAN NEFT VƏ QAZ MƏHSULLARI TƏMİNATI MÜƏSSİSƏSİ
NAXÇIVAN MR RADİO-TELEVİZİYA OTÜRÜCÜ MƏRKƏZİ
NAXÇIVAN MR DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİNİN CULFA RAYON İDARƏSİ
NAXÇIVAN MR DÖVLƏT YERQURULUŞU.GEODEZİYA VƏ XƏRİTƏ ÇƏKMƏ LAYİHƏ İNSTİTUTU
NAXÇIVAN MR ARXİV İDARƏSİ YANINDA İDARƏ SƏNƏDLƏRİNİ QAYDAYA SALAN MƏRKƏZ
NAXÇIVAN GEOLOJİ AXTARIŞ EKSPEDİSİYASI
NAXÇIVAN BEYNƏLXALQ HAVA LİMANI
NAXÇIVAN AVTOMOBİL MƏKTƏBİ
MƏNZİL-KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI DEPARTAMENTİNİN SANİTARİYA XİDMƏTİ SAHİBSİZ HEYVANLARA QARŞI MÜBARİZƏ İDARƏSİ
MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏT HÜQUQLU "ELEKTRONİKA" GƏNCƏ TEXNİKİ TİCARƏT MƏRKƏZİ
MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏR TEXNİKİ İDMAN KLUBU
MİNCİVAN DƏMİR YOL XƏSTƏXANASI
LƏNKƏRAN ÖZƏL CAMAŞIRXANASI MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
LƏNKƏRAN RAYON HÜQUQ MƏSLƏHƏTXANASI
HƏMİDƏ XANIM MƏMMƏDQULUZADƏ ADINA XANIM QIZLAR LİTSEYİ MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
H.N. MADDİ TEXNİKİ TƏCHİZAT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
EROZİYA VƏ SUVARMA EİM-NİN NƏZDİNDƏ İXTİSASLAŞDIRILMIŞ KONSTRUKTOR-TEXNOLOJİ BÜRO
ENERJİ-MEXANİKİ TƏMİR İSTEHSALAT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
DÖVLƏT XƏZƏR DƏNİZ NƏQLİYYATI LAYİHƏ-AXTARIŞ VƏ ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU
BAŞ MƏŞĞULLUQ İDARƏSİ NƏZDİNDƏ "ŞAXTA" DONDURMA İSTEHSALI MÜƏSSİSƏSİ
BABƏK RAYON ŞIXMAHMUD SORT SINAQ MƏNTƏQƏSİ
AĞSU RAYON TEXNİKİ İDMAN KLUBU
AĞSU RAYON MƏŞĞULLUQ MƏRKƏZİ NƏZDİNDƏ "AQROSERVİS" AQROKİMYƏVİ VƏ TEXNİKİ XİDMƏT DÖVLƏT MÜƏSSİSƏSİ
AĞDAŞ RAYON XINAXLI KƏNDİ VEYSƏL QƏRANİ ZİYARƏTGAHI
AĞDAŞ RAYON PİRƏZƏ MEXANİKİ SUVARMA İDARƏSİ
AĞDAŞ AVTOMOBİLLƏRƏ TEXNİKİ XİDMƏT STANSİYASI
AZƏRİTTİFAQ SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİ BİRLİYİ "AZKOOPSƏNAYE" XANLAR QİDA MƏHSULLARI MÜƏSSİSƏSİ
AZƏRSƏNAYETİKİNTİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN LAYİHƏ KONSTRUKTOR TEXNOLOJİ İNSTİTUTUNUN LAYİHƏ İSTEHSALAT İCARƏ MÜƏSSİSƏSİ
AZƏRDOVŞANSAXLAYAN AZƏRBAYCAN DOVŞANÇILIQ VƏ HƏVƏSKAR HEYVANDARLAR KÖNÜLLÜ CƏMİYYƏTİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NƏQLİYYAT NAZİRLİYİNİN DÖVLƏT AVTOMOBİL NƏQLİYYATI XİDMƏTİNİN 4 SAYLI LƏNKƏRAN REGİONAL NƏQLİYYAT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NƏQLİYYAT NAZİRLİYİNİN DÖVLƏT AVTOMOBİL NƏQLİYYATI XİDMƏTİNİN "7 SAYLI GÖYÇAY REGİONAL NƏQLİYYAT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
1

We serve cookies.
We use tools, such as cookies, to enable essential services and functionality on our site and to collect data on how visitors interact with our site, products and services. By clicking Accept to use this site, you agree to our use of these tools for advertising and analytics.

Learn more